Sao & Doanh Nhân

Tủ sách Doanh nhân: Khơi dậy tinh thần, mở cửa tương lai

Tủ sách Doanh nhân được tổ chức theo tinh thần "ý chí thực nghiệp" mà chí sĩ Lương Văn Can và những doanh nhân Việt Nam cùng chí hướng đề xướng từ thời Đông Kinh Nghĩa Thục cách nay cả...