Sao & Doanh Nhân

Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký

Lý do được vị Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đưa ra là do diễn biến thị trường chưa thuận lợi.